Loading...
0 like 0 dislike
34 views

Học lái mô tô có khó không ạ? Phần thi lý thuyết có bao nhiêu câu và thực hành thì mình có được đi thử trên sân tập không ạ?

asked in Xã hội by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Khoó dễ hay không do mình cả thôi bác, lý thuyết thì 20 câu rồi ,còn thực hành bác tới sớm mượn xe đi vài vòng hay vài chục vòng cũng ô kê luôn không vấn đề gì hết 

answered by (180 points)

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers 15 views
0 like 0 dislike
1 answer 44 views
44 views asked Sep 6, 2018 in Xã hội by anhquan (200 points)
0 like 0 dislike
0 answers 15 views
0 like 0 dislike
1 answer 19 views
0 like 0 dislike
1 answer 23 views
Loading...
...